• https://www.facebook.com/ali.esmer.75641
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05493533125
Ürün ve Hizmetler
SaatSöke Organize Sanayi Bölgemiz’ de kamulaştırma faaliyetleri konusunda önemli mesafeler kaydedilmiş ve bugüne kadar toplam alanımızın % 39,41’ i olan 732.070,26 m² arazi 2.622.670 TL. Ödenerek mülkiyetimize dâhil edilmiştir.

12 Nisan 2012 SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Söke Organize Sanayi Bölgemiz’ de kamulaştırma faaliyetleri konusunda önemli mesafeler kaydedilmiş ve bugüne kadar toplam alanımızın % 39,41’ i olan 732.070,26 m² arazi 2.622.670 TL. Ödenerek mülkiyetimize dâhil edilmiştir. Toplam arazinin %55,86’ sı olan 1.037.551 m² şahıslar üzerine ve %3,48 olan 64.647 m² arazi de DSİ üzerine kayıtlı olup, bütçe imkânlarımız çerçevesinde, bu kısımlardan ihtiyacımız olduğunda kamulaştırmaya devam edilecektir. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan ana bağlantı yolumuz ile OSB girişi ortasında kalan bu seddenin satın alınması yol bağlantısının yapılabilmesi nedeniyle önem kazanmıştır. Bölgemiz mülkiyetine geçen arazilerin genelde 30 metrelik prestij yolumuzun güney kısmında olması nedeniyle, altyapı inşaat çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırılmış ve Ana Bağlantı yolu ile alanımız irtibatında önemli olan ilk giriş arazileri de bu kapsamda kamulaştırma programına alınarak alımları gerçekleştirilmiştir. Böylece, Bölgemiz Mülkiyetine geçen arazilerin bir bütünlük oluşturması sağlanarak bu kısımda satın alınan 306.405 m² araziler ile ilgili İmar Uygulaması Harita İşleri yapılarak, tüm onayları alınarak sanayi parsellerimizin % 15,45’i olan 172.991,98 metrekarelik 17 adet Sanayi Parseli Söke Organize Sanayi Bölgemiz adına tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hemen arkasından, mülkiyetimize geçen alanlar içinden toplam sanayi parsellerimizin % 2,23’ ü olan 24.999,08 m² büyüklüğündeki 5 parselin daha imar uygulama çalışmaları tamamlanarak, dosyalarımız onay için Bakanlığa gönderilmiştir. Söke Organize Sanayi Bölgemizde İmar Uygulaması yapılan 306.405 m2 lik alanda yaklaşık 750.000 m3 dolgu yapılması söz konusudur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.06.2011 tarihli yazıları ile Söke Organize Sanayi Bölgemizin parsel ve yol dolgu kotunun 16’ dan 15 kotuna düşürülmüş olmasına rağmen, parsellerin 15 kotuna kadar OSB’ mizce doldurulması, bütçe imkânlarımıza göre mümkün bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuz bu konuda yaptığı çalışmalar neticesinde, parsel dolgularının projede görülen yol kotlarından 1,50 metre aşağıdaki seviyesinde, yol dolgularının ise proje yol kotundan 30 cm. aşağıdaki seviyesinde bırakılması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararını alarak, bunu hemen uygulamaya sokmuştur. İmar uygulaması yapılan alanların yol dolguları ile bu alanlar içinde katılımcılarımıza tahsis edilen sanayi parsellerinin dolgusuna öncelik verilmektedir. En büyük harcama kalemlerinin başında yer alan dolgu işleri, proje ve diğer inşaat giderleri için 2011 yılında 855.063 TL. ve 2012 yılında 371.633 TL. olmak üzere toplam 1.226.696 TL. ye ulaşmıştır. Müteşebbis Heyetimizi Oluşturan Kurumlar 2012 yılı bütçelerinde sunacakları katkı paylarını yetkili organlarında kararlaştırmışlardır. 2012 Yılında İl Özel İdareden 400.000 TL. Söke Belediyesinden 501.500 TL. Söke Ticaret Odasından 200.000 TL. ve Aydın Sanayi Odasından 127.000 TL. olmak üzere toplam 1.228.500 TL. gelmesi beklenmektedir. Katkı Paylarının tamamı altyapı inşaat işlerinde harcanması planlanmıştır. Söke Organize Sanayi Bölgemizde ilk olarak 5.300,00 m² büyüklüğündeki alan üzerinde yapı kimyasalları fabrikası kurmakta olan Yiğitler Madencilik Yapı Tek. İnş. Enerji Üretim Pet. San. ve Tic. A.Ş. firması, bina inşaatlarının büyük bir kısmını tamamlamıştır. Önümüzdeki günlerde makine ve teçhizatlarının da montajlarını bitirerek, fabrikayı büyük bir törenle açacaklardır. Bu alanın yeterli olmadığını gören Yiğitler Madencilik yetkilileri, hemen yanlarında bulunan 5.300,00 m² büyüklüğündeki diğer parsele de talip olmuşlardır. Bu parselin kalan dolgularının teknik şartnameye uygun olarak ve diğer parsellerde dolgu yapan firmanın geçerli fiyatı ile yapmayı taahhüt etmişlerdir. Firma kurmakta olduğu tesiste başlangıç aşamasında 400 Kva, önümüzdeki zaman içinde de 600 Kva enerji ihtiyacı olduğunu beyan etmiştir. Söke OSB’ mizin henüz Enerji Dağıtım Lisansı olmadığı için, bir parsele enerji müsaadesinin alınması için Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Söke İlçe İşletme Müdürlüğüne müracaat etmiştir. Enerji müsaadesi belirtilen koşulların yerine getirilmesi şartıyla izin verilmesi uygun görülmüştür. Batı Söke Çimento Fabrikasının arka tarafında bulunan ana trafodan alınan elektrik hattı, çelik boru içindeki 4 adet xlpe kablosu ile önünde demiryolu bulunması nedeniyle izinler alınarak demiryolun hat altından geçirilerek, sonrasında havai hat ile firmanın kapısına kadar götürülmüştür. Firma alanı içinde köşk tipi trafosunu kurarak elektrik enerjisini kullanmaya başlamıştır. Su ihtiyaçları için de çalışmalara başlanmış, teklif alma usulü ile su kuyusu açılması işi en uygun fiyat teklifini veren firmaya ihale edilmiştir. Firma hava şartlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde sondajlara başlayarak, iki-üç hafta içinde su vermeye başlayacaktır. Söke Organize Sanayi Bölgemizin ana yol bağlantısı, Bölgemiz kuzey sınırında yer alan mevcut demiryolu hattını dik olarak kesmektedir. Bu nedenle Karayolu geçiş izninin alınması gerekmektedir. Ayrıca OSB’ mizde yapılacak mamul ve hammadde taşımacılığında alternatif olarak demir yolu hattının kullanımı için yükleme boşaltma alanı bırakılması Söke OSB için çok önemlidir. Birçok OSB’ de bulunmayan yükleme boşaltma alanının, Söke OSB’ de bırakılarak demiryolu ile ucuz taşımacılık yapılacak olması, Söke OSB’ yi en önemli OSB’ lerden biri haline getirerek, arsa taleplerinde önemli ölçüde artış sağlayacaktır. Bundan dolayı Devlet Demiryolları’na müracaat edilerek, Söke Organize Sanayi Bölgemizden yapılacak mamul, hammadde ve diğer yüklerin taşımacılığında alternatif olarak demir yolu hattının kullanımı için yükleme – boşaltma alanının planlanarak izin verilmesi ve bağlantı yolu ile ilgili demiryolundan hemzemin geçit ile karayolu geçiş izninin verilmesi hususlarındaki taleplerimiz arz edilmiştir. Bu konularda T.C.D.D.Y İzmir 3. Merkez İşletme Müdürlüğünün bir an önce proje ve uygulama çalışmalarına başlamasının sağlanması gerekmektedir. Söke Organize Sanayi Bölgesinin onaylı imar planında sanayi alanlarında Kat Alanları Katsayısının (KAKS) maksimum emsalinin E-0,50 olarak belirlenmiştir. Oysa Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde KAKS oranı değişerek, OSB’ lerde sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, taban alanı katsayısı (TAKS) =0,55; Emsal Kat Alanı Katsayısı E=0,70’ e çıkarılmıştır. Mevcut Katılımcılarımız ile görüşme halinde olduğumuz yeni katılımcı olabilecek firmalar bu oranın değiştirilmesi gerektiğini, haklı olarak binalarını E=0,70’ e göre yapmak istediklerini ifade etmişlerdir. Kat Alanları Katsayısının 70’e çıkarılması için Söke Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan 1850 dönüm sahanın imar planına esas olarak jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması gerekmektedir. Aslında OSB’ mizin 1850 dönümlük alanın jeolojik-jeoteknik raporu İmar Planları onaylamadan önce yapılmıştır. Fakat OSB mevzuatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle artık bu rapor geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle 1850 dönümlük alanın jeolojik-jeoteknik raporu yeniden hazırlanması gerektiğinden, teklif alma yöntemi ile teklifler toplanarak, en uygun teklifi firmaya iş verilmiştir. Söke OSB sınırları içinde kurulan ve kurulacak sanayi tesislerine elektrik enerjisi, henüz dağıtım lisansımız olmadığı için Aydem aracılığı ile sanayicinin Aydem’ e abone olması şartı ile verilmektedir. Fakat önümüzdeki dönem içinde OSB’ de birçok firma fabrikalarını kurarak, üretime başlayacaklardır. Halen Elektrik enerjisi üzerinden OSB’ lerin almakta oldukları paydan Söke OSB faydalanamamaktadır. Bu nedenle elektriğin sanayicilere OSB tarafından satılması için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınacak Enerji Dağıtım Lisansı Başvurusunun yapılması yönünde gerekli formlar tedarik edilerek, şu ana kadarki enerji işlerimizin taahhüdünü gerçekleştiren, fahri danışman olarak faydalanılan Elektrik Mühendisimize teslim edilmiştir. Kendisi tarafından yapılmakta olan çalışmaların tamamlanmasından sonra Enerji Dağıtım Lisansı Başvurusu resmen yapılacaktır. İlimizin doğalgaz dağıtımını üstlenen ve Söke’de de çalışmalarına başlayan Aydıngaz firması İlçemize ve Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz arzını sağlayacak boru hattını OSB içindeki prestij yolumuzdan geçirerek, hattın İlçemize bir an önce ulaştırılması için çalışmalarını hızlandırmıştır. Firmaya boru hattı ile ilgili inşaat çalışmalarının bir an önce tamamlanması için destek olmaya devam edilmektedir. OSB’ mize Aydıngaz tarafından yapılan müracaat sonrasında kendilerine “Söke İlçesine ve Söke Organize Sanayi Bölgesine gaz arzını sağlayacak boru hattı güzergâhının Söke Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içinde bulunan ve mülkiyetimize geçen parsellerden önümüzdeki günlerde taraflar arasında hazırlanacak teknik şartname ve sözleşme şartlarının belirlenmesinden ve imzalanmasından sonra geçmesinde sakınca bulunmamaktadır” şeklinde yazı verilmiştir. 2011 sonunda inşaatı başlayan idari ve şantiye binamızın çatılarının yapılması, kaba inşaatı ve ince inşaatı tamamlanmıştır. Halen boya ve dekorasyon çalışmaları devam eden, idari ve şantiye binamızın Nisan/2012 sonunda tamamlanması beklenmektedir. Bir sonraki 47 Nolu Müteşebbis Heyet Toplantımızın yeni idari ve şantiye binamızda yapılması planlanmıştır. Fabrika inşaatlarına başlayacak firmaların telefon ve internet hatlarının hazırlanması ile ilgili olarak Ocak/2012’ de Türk Telekom Yetkilileri ile OSB’ de bir toplantı yapılmıştır. Türk Telekom’ un hatlarının OSB’ lerde kullanılması ile ilgili olarak Söke OSB içinde faaliyet gösterecek firmalara ve ortak kullanım alanlarının haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi için elektronik haberleşme altyapısını kuracaklarını, bölgenin hatlarla ilgili projesinin hazırlanmasında katkıda bulunacaklarını, teknik ve diğer konularda sürekli destek vereceklerini belirtmişlerdir. Türk Telekom ile sözleşme imzalanarak, çalışmalara hemen başlanacaktır. Söke Organize Sanayi Bölgemizde yeni başlayan Altyapı ve Enerji Yatırımlarının maliyetlerini düşürmek, devlet desteklerinden faydalanmak için Hazine Müsteşarlığından Yatırım Teşvik Belgesi almak için çalışmalara başlanmıştır. Bu konuda OSB’ mizin Yeminli Mali Müşavirimize talimat verilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması konusunda danışmalık hizmeti satın alınması söz konusu olabilecektir. Çevre yolunda Kipa Alışveriş Merkezinin yanından OSB’ye giriş yapılacak 1.200 metrelik ana bağlantı yolumuz için Söke Belediyesi 18. Madde uygulamasıyla ilgili hukuki süreci tamamlamış, tapu tescillerini yaptırmıştır. Söke Belediyesinin 18. Madde uygulamasına bir itiraz olduğundan ana bağlantı yolunun açılması gecikmiştir. Bu problem çözüldükten sonra yolun hizmete açılması ile ilgili çalışmalara başlanabilecektir. Söke Organize Sanayi Bölgemizde ilk fabrikanın faaliyete geçmesinden hemen sonra ardı ardına iki tesisin inşaatları başlayacaktır. İlk tesisini Güllük / Milas’ da kuran Hollanda menşeli Noordzee Su Ürünleri A.Ş. balık yemi üretimi, EPS kutu üretimi, balık ağı üretimi ve bakımı tesisleri için toplam 37.000 m2 lik 3 adet sanayi parseli ile ilgili anlaşmalar imzalanmıştır. Hava şartlarına bağlı olarak dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz, hemen fabrika inşaatlarına başlayacaktır. Öte yandan büz ve parke taşı sektöründen Ada Dörtler İnşaat Taahhüt İhr. Ltd. Şti isimli firma, 10.000 m² lik sanayi parsellerinde dolgu ve altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakip fabrika binası inşaatlarına hemen başlayacaktır. Ayrıca yabancı firmanın danışmanlarından bir kişi bir süreden beri Bölge Müdürlüğümüz ile görüşmekte, yabancı bir firmanın bu bölgedeki organize sanayi bölgelerinin birinde 50.000 m² lik sanayi parseli üzerinde gıda üretimi yapmak için yer baktıklarını ve bu üretimlerini Söke Organize Sanayi Bölgemizde de yapabileceklerini belirtmektedir. Öncelikli tercihlerinin ürünlerini demiryolu ile göndermek olduğundan, Organize sanayi bölgesinde demiryolu taşımacılığı yapılıyor olmasıdır. İhtiyacı oldukları sanayi parselini kendilerine verebileceğimiz söylenmiş, Söke OSB’ yi tanıtan güncel bir tanıtım dosyamız ile istemiş oldukları ödeme planları kendilerine gönderilmiştir. Tarafımızdan istenen Söke OSB ile ilgili dokümanlar yabancı yatırımcı firma yetkililerinin eline ulaşmış olup, gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra Nisan/2012 ayı içinde OSB’ mizi ziyaret etmeleri beklenmektedir. Ayrıca çok önemli bir bisiklet firmasının da OSB’ mizde yer talebi ile ilgili görüşmeleri vardır. Aydın ilinin 1/100000’lik çevre koruma planında yer alan iki adet havaalanı yerinden biri Söke’dedir. Bir diğeri ise Aydın Merkez’ de bulunan mevcut Çıldır havaalanıdır. Çıldır Havaalanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 09 Nisan 2012 tarihinde kirala işlet metodu ile Türk Havayolları A.Ş. ye ihale edilmiş ve işletmeye açılması söz konusudur. Bu, İlimizde bulunan 7 OSB için memnuniyet verici bir gelişmedir. Söke Organize Sanayi Bölgemizin www.sokeosb.org.tr/ isimli web sayfasının eski teknolojiye göre hazırlanmış ve yetersiz olmasından ; günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğinden dolayı yeniden hazırlanması için karar alınmıştır. Sayfanın eski teknolojiye göre hazırlandığından sayfa kotlarının çözülmesinin ve sayfalara dışarıdan müdahale edilmesinin müsait olduğu yönünde, Web Sayfalarımızı hazırlayan firma tarafından OSB’ mize uyarılarda bulunulmuştur. Bu nedenle yeni Web sayfası hazırlanması işi en uygun teklifi veren firmaya verilmiştir. Birçok kişi bir iki yıl öncesine kadar haklı olarak Söke OSB’ mizde daha uzun yıllar hiçbir faaliyet olmaz diye düşünüyordu. Faaliyet olmayan yere de yatırımcı gelmez deniyordu. Şimdi OSB’ mizde yaşanan hareketliliği bizzat gelip görenler, çalışmaları gördükten sonra düşüncelerinin tamamen değiştiği görülmüştür. Söke OSB miz sanayicinin yatırım yapılabileceği en gözde yerlerden birisi olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu mertebeye gelmemizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunar, değerli Heyetimize saygı ile arz ederiz. Dr. Levent CANDAL Yönetim Kurulu Başkanı445 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.918317.9901
Euro18.328318.4017
Hava Durumu